ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยการจัดกิจกรรม ประกวดกระทงของทั้ง 6 สาขาวิชา เพื่อเลือกสรรกระทงที่สวยงามที่สุด เข้าประกวดกระทงในระดับคณะ วิทยาลัย โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และ ประเภทสร้างสรรค์ สำหรับกระทง ประเภทสวยงาม ประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศเป็นของ สาขาวิชาการจัดการ รองชนะเลิศ เป็นของ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทสร้างสรรค์ ประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศเป็นของ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รองชนะเลิศเป็นของ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล จากนั้นเวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนมจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 “ลูกน้ำโขง ร่วมใจลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา สืบสานประเพณีไทย” และกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ณ บริเวณสระน้ำ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร (บ้านเนินสะอาด) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มีการประกวดกระทงประเภทสวยงาม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2561 ในปีนี้ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง และการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2561 ซึ่งผลการประกวดนางนพมาศ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2561 นางนพมาศของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาครอง ข่าว/ภาพ นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง