ขอแสดงความยินดี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรม Smart Agriculture Tech Startup Boot Camp Idea Contest เฟ้นหาไอเดียเจ๋งๆ เมื่อวันที่ 14 -16 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรม Smart Agriculture Tech Startup Boot Camp Idea Contest ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ Precision Agriculture, Smart Farming, Agriculture E Portal , Traceability กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ พัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่ Smart Agriculture โดยมี นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน ได้กล่าวเปิดโครงการและพูดถึงมาตรการส่งเสริมของสำนักงานให้กับผู้ร่วมแข่งขัน กิจกรรมในวันแรกและวันที่สอง เป็นการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 4 หัวข้อ รวมถึงทำ Workshop การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) ส่วนวันที่สามของกิจกรรมฯ เป็นการ Pitching ของผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นกรรมการตัดสิน พร้อมนี้ ได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ 4 หัวข้อ สำหรับผู้ที่ชนะเลิศนั้นจะมีการต่อยอดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม S2 ของสำนักงานต่อไป รายชื่อผู้ชนะเลิศทั้งหมด 4 ทีม ดังนี้ 1. ทีม Precision Agriculture ผลงานที่ชนะเลิศ Easy feed โดย ดร.ตรี วาทกิจ และ นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย จากมหาวิทยาลัยนครพนม 2. ทีม Smart Farming ผลงานที่ชนะเลิศ ปลูกดี โดย นายฐาปกรณ์ ตูแวมือซา และ นายธนฤทธิ์ โล่ห์เพชรรัตน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. ทีม Agriculture E Portal ผลงานที่ชนะเลิศ Munarice App โดย นายณัฐวัฒน์ แสนปัญญา และนางสาวพัชธิดา มาพล จาก Kirlylap และ บริษัทเสริมสุข 2560 จำกัด 4. ทีม Traceability ผลงานที่ชนะเลิศ Safe Veget โดย นางสาวกมลทิพย์ ปิยมาตย์ และ นางสาวบุณยรัตน์ เฉลิมยศพงศ์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพ : อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง