โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการทำงานอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายวิชาการ ของคณะวิทยาการจัดการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการทำงานอย่างมืออาชีพ หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ,2 ,3 และ ปี 3 (เทียบโอน) จำนวน 377 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาวิณี โกพลรัตน์ จากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง