ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นกรรมการ และ ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นกรรมการและเลขานุการ โครงการนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 และ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการฯ มอบหมายให้ ผศ.ระวิวร ฮงมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ รวมถึงบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับวันที่ 6 สิงหาคม เป็นการตรวจเอกสารหลักฐานในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ ส่วนวันที่ 7 สิงหาคม เป็นการสัมภาษณ์ท่านคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา สโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ทั้ง 6 สาขา สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม รวมถึงการจัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 สร้างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกและสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นภายในคณะต่อไป ภาพ/ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง