ครบรอบ 11 ปี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มนพ.

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 7.00 น. ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน ในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ ฯ ครบรอบ 11 ปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการฯ นำโดย ผศ.ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดี ,รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะวิทยาลัย ต่างๆ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการฯ เข้าร่วมพิธี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2551 และทำการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2551 ใน 4 สาขาวิชา คือ 1 สาขาวิชาการจัดการ 2 สาขาวิชาการบัญชี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่มาจากการหลอมรวมจากหลายสถานศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ในปัจจุบันคณะวิทยาการจักการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการจัดการเรียนการสอนใน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการกีฬา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ ฯ เป็นประจำในวันที่ 2 สิงหาคม ของทุกปี ภาพ/ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง