โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 จากนั้น นักศึกษาใหม่รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีภูมินทร์ ฮงมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศการบรรยายเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีการร่วมสนุกและตอบคำถามรับของรางวัลมากมาย จากนั้นเป็นการอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา โดย นางสาววิกานดา หล้าบา เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล สำหรับกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา กำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 สิงหาคม โดยในวันที่ 1 สิงหาคม เป็นการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุชีวา สิทธิจินดา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ข่าว/ภาพ : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง