ถวายเทียนวันเข้าพรรษา 2561

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก (ป่าช้านาราชควาย) ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการทำบุญถวายเทียนวันเข้าพรรษาและฟังธรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายหลอดไฟ ถวายชุดสังฆทาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา อันมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะ ตลอดจนการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่ดี โครงการนี้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภาพ : สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง