กิจกรรม ผู้บริหารและอาจารย์ พบผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการ ฯ ในการนำบุตร หลาน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากับ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ/ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง