ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาท แก่นักศึกษาใหม่ พร้อมกับผู้บริหารคณะฯ ประกอบด้วย นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวร ฮงมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,นายศักดิ์ชัย ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และหัวหน้าสาขาวิชา ต่างๆ ทั้ง 6 สาขาวิชา โดยกิจกรรมการอบรมเริ่มจาก “การแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” โดย นายศักดิ์ชัย ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ , “การทำประกันภัย” โดย นายสุรศักดิ์ พรหมศรีสุข หัวหน้างานวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม , “การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)” โดย นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒน์พงษ์ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา , “การใช้บริการห้องสมุด” โดย นางสาวรุ่งอรุณ กุลหินตั้ง บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ , “ประกันคุณภาพการศึกษา ที่นักศึกษาควรทราบ” โดย นางสาวอนุธิดา แผ้วไธสง นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ,งานกิจกรรมนักศึกษา โดย นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒน์พงษ์ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา และกิจกรรม “พี่สโมพบน้อง” โดยทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรมต่างๆ จะมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภาพ/ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง