สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการฯ มนพ. ถ่ายทำสื่อการสอนฯ รร.บ้านนาคำโนนขาม

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการถ่ายทำสื่อการสอนฯ ณ โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม ในโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านดอนยานาง โรงเรียนบ้านนาทราย และโรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม ทุกคน สำหรับการถ่ายทำสื่อการสอนฯ ครั้งต่อไปจะดำเนินการที่ โรงเรียนบ้านนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ข่าว/ภาพ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง