ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มากประสบการณ์ นำโดย ผศ.มลิจันทร์ ทองคำ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ,อาจารย์กุณฑีรา อาษาศรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ,ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ,อาจารย์สาวิณี โกพลรัตน์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ,อาจารย์จุฑามาศ ใจสบาย วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ,ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ,อาจารย์ปาริชาติ เมืองขวา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี มหาวิทยาลัยนครพนม ,อาจารย์ณัฐนรี สุริยสิทธิ์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม สำหรับการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบกับมหาวิทยาลัยนครพนมกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร วัตถุประสงค์ในการโครงการนี้ เพื่อให้แต่ละหลักสูตร ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการจากภายนอกหลักสูตร สามารถจัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สร้างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกและสร้าง วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นภายในหลักสูตรและระดับคณะ ให้ได้รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ฉบับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ของแต่ละหลักสูตร ข่าว/ภาพ : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง