การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา หลักสูตรเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา หลักสูตรเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนมระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2561 (ที่ผ่านมา) มีจำนวนนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อใน (หลักสูตรเทียบโอน) จำนวน 62 คน เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการ ,สาขาวิชาการบัญชี ,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.npu.ac.th


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง