การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ดร.สำราญ วิเศษ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางจุฑามาศ ใจสบาย กรรมการ และนางอาพาพร สุพร กรรมการและเลขานุการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นการส่งเสริมการประกันคุณภาพของคณะฯ ตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพในระดับคณะ ให้มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับวัตถุประสงค์ที่จัดโครงการนี้เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก รวมถึงสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นภายในสำนักงานคณบดี เพื่อให้ได้รายงานการประเมินตนเอง ระดับสำนักงานคณบดี ฉบับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 อีกด้วย ข่าว/ภาพ : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง