ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม หารือผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของคณะวิทยาการจัดการ ฯ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบปะหารือเกี่ยวกับทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม แนวนโยบายที่ปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยนครพนมในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของคณะวิทยาการจัดการ ฯ เข้ารับฟังและร่วมเสนอข้อคิดเห็น ข่าว/ภาพ : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง