วิพากษ์ การประเมินตนเองระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นายศักดิ์ชัย ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 6 คณะวิทยาการจัดการ ฯ เป็นประธาน การเปิดโครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธราธิป ภู่ระหงษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง มีอาจารย์ประจำสาขาวิชา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ รวมถึงกระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา นั้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกด้วย งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเห็นควรจัดโครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักตัวบ่งชี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล หลักฐานประกอบการประเมิน ร่วมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่เป็นเชิงคุณภาพให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข่าว/ภาพ : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง