วิพากษ์ (SAR) ระดับสำนักงานคณบดี

วันนี้ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการฯ เป็นประธาน การประชุมวิพาษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสำนักงานคณบดี โดยมีบุคลากรในแต่ละส่วนงานเข้าร่วมรับฟังและตอบข้อซักถาม ข่าว/ภาพ : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง