แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 2561

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการฯ เป็นประธาน เปิดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน บุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ โดยมีบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วม กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากร และ อาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการทำวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา สถาบันวิจัยและพัฒนา และช่วงบ่าย เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ โดยอาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง คณะศิลปศาสตร์ ในปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้ข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศ ที่องค์กรจะต้องเกี่ยวข้อง รับรู้และจัดการรวบรวมก็มีมากขึ้น จึงทำให้องค์กรอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ง การพัฒนาองค์กรให้เป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge Management (KM) เพื่อสร้างให้องค์กรมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการให้บริการที่ดี เป็นโครงการที่จะทำให้บุคลากรในคณะวิทยาการ จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความรู้ความเข้าใจจากความสำเร็จของผู้อื่น และสามารถนำเสนอและ เผยแพร่ความรู้หรือความสำเร็จที่ตนมีให้กับผู้อื่นได้รับรู้เช่นกัน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจการจัดการความรู้ของคณะฯ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรนำผลสำเร็จของการดำเนินการ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง