MIT BIG CLEANING DAY 2018

วันนี้ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงาน ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และ ปลอดภัย สะอาด คือ การทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป สร้างนิสัย คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด กิจกรรม 5 ส. เป็นแนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงานก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดีปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน เพื่อให้การดำเนินงาน 5 ส เป็นไปอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการฯ มีความเข้าใจและนำหลักการทำกิจกรรม 5 ส ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจำ มีการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ยังก่อให้เกิดการร่วมแรง ร่วมใจระหว่างบุคลากรของคณะฯ ให้มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรับผิดชอบ และเป็นแบบอย่างที่ดี จะเห็นได้ว่าหลักการ 5 ส เป็นการลงมือทำความสะอาดที่ช่วยสร้างความสะอาดให้กับองค์กร และช่วยสร้างนิสัยที่ดีให้กับบุคคล ทั้งยังสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วย ข่าว/ภาพ : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง