ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม คณบดี คณะวิทยาการจัดการ ฯ มอบหมายให้ นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดโดย งานแผนงานและงบประมาณและงานการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ฯ โดยมี อาจารย์ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของสถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่าง ๆ ของนักศึกษารายได้จากงานวิจัย บริหารทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงิน เพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติได้ เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณ และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อจัดทำแผนหรือโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข่าว/ภาพ : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง