โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี อาจารย์ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง งานแผนงานและงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษา และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระบวนการวางแผน เป็นการกำหนดทิศทาง หรือแนวทางการดำเนินงานขององค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายที่หน่วยงาน หรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้น เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ฉะนั้นทุกหน่วยงานจึงต้องให้ความสำคัญและร่วมกันกำหนดแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าว สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ เป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่านผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และงานแผนงานและงบประมาณ ได้ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการคณะฯ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ข่าว/ภาพ : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง