ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม งานการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม จากนั้นผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จาก นางณัฎฐ์ฎาพร ศรีประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม และนำบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพประจำปี สำคัญอย่างไร ปัจจุบันประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง ต้องเผชิญปัญหาสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จากการประกอบอาชีพที่ต้องแข่งขันกับเวลา สภาพเศรษฐกิจครอบครัว และมลพิษจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่งผลให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดการบั่นทอนสุขภาพกายและจิตใจของตนเองโดยไม่รู้ตัว ซึ่งการดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยการออกกำลังกาย รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติยิ่ง แต่ในความจริงแล้วการปฏิบัติดังกล่าวทำได้ยาก และมักถูกละเลยไป ดังนั้นงานการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการตรวจสุขภาพประจำปี ของบุคลากร ของคณะวิทยาการจัดการฯ เพราะสามารถตรวจหาความผิดปกติในระยะเริ่มแรกได้ อีกทั้ง สามารถทำการรักษาหรือป้องกันไม่ให้โรคลุกลามต่อไป อันเป็นการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชาติ อีกทั้งในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานอีกด้วย ภาพ/ข่าว นายคณธร เกตุแย้ม ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง