สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม นิเทศอาสา #1

เมื่อวันที่ (16 พฤษภาคม 2561) เวลา 08.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมนิเทศอาสา #1 โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาสีเครื่องเล่น เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนยานาง ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม กิจกรรมนิเทศอาสา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แบ่งปัน และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ส่งเสริมค่านิยมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูล อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนความดีงามในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นักศึกษายังได้ฝึกฝนการวางแผนการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมอีกด้วย ภาพ : นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ข่าว : อาจารย์ สุภัทรชรี บุญประชุม อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง