โครงการอบรมปฏิบัติธรรม เรื่อง หิริโอตัปปะ หลักธรรมเพื่อประโยชน์ตนเองและส่วนรวม

สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนกับพระพุทธศาสนาในโครงการ “โครงการอบรมปฏิบัติธรรม และเรียนรู้ข้อธรรม เรื่อง หิริโอตัปปะ หลักธรรมเพื่อประโยชน์ตนเองและส่วนรวม”เป็นโครงการที่นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา 30702307 การภาษีอากร 2 สอนโดย อาจารย์ดวงฤทัย ณ นครพนม ได้ออกมาทำกิจกรรมนอกห้องเรียน เรียนรู้การปฏิบัติธรรม การฝึกการภาวนา โดยการนั่งสมาธิ เดินจงกรม และการฟังธรรมในหัวข้อหิริโอตัปปะ และการอภิปรายผลที่ได้จากปฏิบัติธรรมและฟังธรรม เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ และการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษากับการสืบทอดหลักคำสอนและหลักธรรมพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน และเป็นการสร้างความตระหนักให้นักศึกษาที่กำลังจะกลายเป็นบัณฑิตที่ออกไปทำงานในโลกภายนอก มีหลักธรรมที่ดีในการประคองตนและประคองใจให้อยู่ในศีลในธรรมและกรอบที่ดีงามของสังคม ภาพ/ข่าว : อาจารย์ดวงฤทัย ณ นครพนม อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง