อบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพ รุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพ รุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เรื่อง การฝึกปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation),การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป จากผู้แทนบริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด (สำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดนครราชสีมา) นางสาวนริศรา เกศนคเรศ และ นางสาวริศรา นาเมืองรักษ์ รวมไปถึง ,ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล วิทยากรจาก ผู้แทนจากสรรพากรพื้นที่นครพนม ,การก้าวทันรายงานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยวิทยากร นางสาวภาสิน จันทรโมลี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพบัญชี และเป็นแนวทางสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชี ตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ได้ในอนาคต พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้มีความพร้อมในการเป็นแรงงานคุณภาพที่มีความรู้ (Knowledge Workers) ยกระดับให้เป็นนักบัญชีที่มีศักยภาพในอนาคต มีความพร้อม ในการแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การอบรมในครั้งนี้มี นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติและภาคพิเศษ จำนวน 97 คน พร้อมด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วม โครงการนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีก้าวสู่การเป็นนักศึกษามืออาชีพที่มีศักยภาพ ยกระดับนักบัญชีและสำนักงานบัญชีไทยให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างครบวงจรต่อไป โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 ถึง 4 พฤษภาคม 2561 (ที่ผ่านมา) ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ/ข่าว นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง