ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในการนี้ นายศักดิ์ชัย ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นนักศึกษาร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “หางานอย่างไร ให้ได้งาน” จาก นางวิไลลักษณ์ อริยชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การชำระหนี้ กยศ.” จาก นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒน์พงษ์ เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา และร่วมกันอาจารย์ และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง ทำหน้าที่เป็น "พราหมณ์" หรือ"พ่อพราหมณ์" ในพิธีนี้ พิธีบายศรีสู่ขวัญ บางครั้งก็เรียกว่า พิธีบายศรี, พิธีสู่ขวัญ, พิธีทำขวัญ, พิธีรับขวัญ เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทย และคนลาว ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิ่งนามธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่า “ขวัญ” ซึ่งมีหน้าที่รักษาประคับประคองชีวิตและติดตามเจ้าของไปทุกหนแห่ง การทำพิธีสู่ขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไปให้เข้ามาอยู่กับตัว และเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาทนั้นเอง ข่าว/ภาพ นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง