การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกันในองค์กร

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้หัวข้อ การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกันในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่เข้าร่วม จำนวน 50 คน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาให้สามารถเรียนรู้และเกิดความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำ Google Apps ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในอนาคต ภาพ : สาขาวิชาการจัดการ ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง