รับมอบสิ่งของ จากศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการ

วันนี้ (12 มีนาคม 2561) เวลา 09.45 น. ณ ชั้น 6 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นายธนบูลย์ มากเมือง พร้อมด้วย นายพิทักษ์ ไวยพัฒน์ ตัวแทนศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ รุ่นปี 56 เข้ามามอบพัดลมให้แก่สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข พร้อมด้วย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ อาจารย์กรรณิกา สิงห์ศรี และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะ ฯ ต่อไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง