สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการจิตอาสา

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ประกอบด้วย อาจารย์กรรณิกา สิงห์ศรี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนียน คำมุลตรี ,อาจารย์สุจิรา หงษามนุษย์ ,อาจารย์เพ็ญพักตร์ สืบศรี ,อาจารย์สุพรรณี เขียวไกร ,อาจารย์นิสากร พุทธวงศ์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ มีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความดี โดยการเก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ และรอบๆ บริเวณวัด ถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร มุ่งเน้นปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักรับใช้สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามต่อไป โครงการนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ : นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง