“สุดยอด” นศ. คณะวิทยาการจัดการฯ มนพ. ทะลุเข้ารอบ 20 ทีม Startup Thailand League ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ บุคลากร นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ Startup และร่วมแข่งขันพัฒนาผลงานให้มีศักยภาพสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการแข่งขันระดับภาคตะวันเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงวันที่ 4 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีม Folk ways และ ทีม Anti-Sweet โดยมี อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,อาจารย์นิสากร พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และอาจารย์ศิริวรรณ เพชรไพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นที่ปรึกษาและผู้ให้คำแนะนำ โดยทำการประกาศผลโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) ไปเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อคัดเลือกทีมที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 20 ทีม ปรากฎว่าทีมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนครพนม สามารถผ่านเข้ารอบในลำดับที่ 9 คือ Folk ways และลำดับที่ 11 คือ ทีม Anti-Sweet ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันต่อที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี ในช่วงปลายเดือนเมษายน นี้ ภาพ : อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าว : นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง