สาขาวิชา ICT คณะวิทยาการจัดการฯ มนพ. ปฏิวัติเกษตรกรสู่ Smart Farm ด้วยเทคโนโลยี WiMaRc

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา และอาจารย์จิ่ม ยืนนาน พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด "โครงการความร่วมมือการถ่ายทอดความรู้และการวิจัย ด้วยเทคโนโลยี WiMaRc เพื่อเกษตรกรสู่ Smart Farm" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง "NECTEC สวทช. ,สภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม ,คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อติดตั้ง และถ่ายทอดระบบ WiMaRc Farm ซึ่งเป็นเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ในการ Monitor อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ความเข้มแสง การไหลของน้ำ ภายในโรงเรือน สำหรับฟาร์มของเกษตรกร ณ ฟาร์มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรหนองญาติสามัคคี ตำบล หนองญาติ อำเภอ เมือง จังหวัด นครพรม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสู่การทำ Smart Farm อย่างเป็นระบบต่อไป ข่าว/ภาพ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง