เลือกตั้งนายกสโมสร และ สมาชิกสภานักศึกษา ปี 2561

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณหน้าห้องฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสร ปี 61 และสมาชิกสภานักศึกษา โดยเปิดหีบให้นักศึกษาได้ร่วมลงคะแนนตั้งแต่เวลา 9.00 น. และปิดหีบลงคะแนน เวลา 15.00 น. มีผู้สมัครเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา หมายเลข 1 นางสาวสุพรรษา ดวงวิเศษ หมายเลข 2 นายศักรินทร์ คำแพงดี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลข 1 นายธวัชชัย เพลียพล หมายเลข 2 นางสาวพรลดา หาราช สรุปผลการนับคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา และ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ ข่าว/ภาพ นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภานักศึกษา ลำดับที่ 1 นายศักรินทร์ คำแพงดี ลำดับที่ 2 นางสาวสุพรรษา ดวงวิเศษ จากผู้มาใช้สิทธิจำนวน 246 คน ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำดับที่ 1 นายธวัชชัย เพลียพล ลำดับที่ 2 นางสาวพรลดา หาราช จากผู้มาใช้สิทธิจำนวน 246 คน ข่าว/ภาพ นายคณธร เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง