กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สายใยน้องพี่ชาว MIT ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์ รักษาราชการแทนคณบดี ฯ เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สายใยน้องพี่ชาว MIT ปีการศึกษา 2560 ของคณะวิทยาการจัดการ ฯ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา โดยมี นายศักรินทร์ คำแพงดี นายกสโมสรนักศึกษา เป็นคนกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความรู้และทักษะการเป็นนักศึกษาที่ดีในระดับอุดมศึกษา สร้างศักยภาพให้เป็นผู้นำเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและสังคม สร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักศึกษาในอันที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่คนในสังคม นักศึกษาได้ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และกลุ่มเพื่อนในชั้นปีเดียวกัน และช่วงเย็นเป็นกิจกรรม FRESHY NIGHT และการประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม สำหรับปีนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ดาว” คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นางสาวจุรินทร ถาวร สาขาวิชาการบัญชี ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็น “เดือน” คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นายไทสัน คาน สาขาการจัดการกีฬา และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ดาวเทียม” คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นายวรเมธ ไชยโกษี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งจะเป็นตัวแทนของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม ระดับมหาวิทยาลัยนครพนม ต่อไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง