โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่มน้ำโขงประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษานำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแสดงกิจกรรมงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนครพนม งานบุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญเดือนสี่ ตาม ฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน ถือว่าเป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ เป็นงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปี การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง ทำให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงได้แสดงออกถึงความสามารถ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม อีกทางหนึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย ในวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้เป็นปีที่ 27 ของการจัดงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดธงผะเหวด พิธีแห่พระอุปคุตราชทาน รอบเมืองโดยมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่ แต่งชุดขาว 1,000 คน พิธีถวายสักการะอนุสาวรีย์ ร.6 พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พิธีทักษิณานุปทาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน การแสดงแสงสีเสียงตำนานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด กิจกรรมอิ่มบุญ ทานข้าวปุ้นในสวนฟรี การสาธิตการทำข้าวปุ้นสะอาด รสชาติอร่อย การทำข้าวโป่ง ข้าวต้มมัด และกิจกรรมอื่นๆ การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกอันล้ำค่าและเอกลักษณ์ของแต่ละเชื้อชาติ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ให้คงอยู่สืบไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง