โครงการอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา2559

เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2560 งานกิจการนักศึกษาได้นำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่าไทยแสก ณ บ้านอาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม โดยนำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมการกิจกรรมในงานเพื่อเป็นร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของชาวบ้านอาจสามารถ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยนครพนมในอีกด้านหนึ่งด้วย


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง