บุคลากรสาขาวิชาการจัดการกีฬา

หัวหน้าสาขา

นายศักดิ์ชัย ศรีสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ. ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายสุทธิรักษ์ วิเศษสังข์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ว่าที่ ร.ต.จิระชัย คาระวะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา