บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์

(รักษาการณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ)

นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒพงษ์

นักกิจการนักศึกษา

นางสาวจิราภา ปะวัง

นักกิจการนักศึกษา