บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นายศักดิ์ชัย ศรีสุข

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒพงษ์

นักกิจการนักศึกษา

นางสาวจิราภา ปะวัง

นักกิจการนักศึกษา