บุคลากรฝ่ายวิชาการ

ผศ.ระวิวร ฮงมา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวพัชราภรณ์ ลองจำนงค์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวอนุธิดา แผ้วไธสง

นักวิชาการศึกษา

นางสาววิกานดา หล้าบา

นักวิชาการศึกษา