บุคลากรฝ่ายบริหารและแผนงาน

นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

นางนัฐธิดา อาษาวัง

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวอรพรรณ สุวรรณมาโจ

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวผุสดี นนท์ไพรวัน

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นายคณธร เกตุแย้ม

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวสุจิตตรา แสนชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางชื่นสุมล อินทร์หา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววราภรณ์ พันธุ์เมือง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ ลาวงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนิรุตติ์ ประเสริฐสังข์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายภานุเดช นราหนองแวง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายอดิศักดิ์ แสงตา

พนักงานขับรถ

นายธนารัตน์ บุญทูล

พนักงานขับรถ

นางสาวผุสดี โพธิ์ชัย

แม่บ้าน

นางสาวสรัญญา ลาวงค์

แม่บ้าน

นายสัปต้า มูลมี

คนงาน