บุคลากรสาขาวิชาการจัดการ

หัวหน้าสาขา

ผศ.เนียน คำมุลตรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวเพ็ญพักตร์ สืบศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวปิยธิดา รัตนรามา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสุพรรณี เขียวไกร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางนิสากร พุทธวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวจีราพร รัตนโกสุม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวพณิฐา ยงพิทยาพงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายรัฐวุฒิ เจาลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.จิตติยา สุระนรากุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา