บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางยอดรัก สายสิญจน์

หัวหน้าสาขา

ผศ. ระวิวร ฮงมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ว่าที่ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายจิ่ม ยืนนาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.วิทยา บุญสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวพัชรนิกานต์ พงษ์ธนู

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา