บุคลากรสาขาวิชานิเทศศาสตร์

หัวหน้าสาขา

นายคงฤทธิ์ รีวงษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายวัชระ สุตะโคตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายพัฒนา ศรีวรมย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายณัฐพงษ์ เขียวศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา