บุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หัวหน้าสาขา

นายศราวุธ ราชมณี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวอุมาพร จันโสภา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายเทวา แก้วศักดาศิริ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา