บุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ

หัวหน้าสาขา

นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายศราวุธ ราชมณี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวอุมาพร จันโสภา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา