บุคลากรสาชาวิชาการบัญชี

นางณัฐกฤตา ศรีเมือง

หัวหน้าสาขา

นายฉัตรชัย แสงจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางนพวรรณ ศรีสุภาพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางบัวจันทร์ อินธิโส

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางศิริวรรณ เพชรไพร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวนิภาภัทร แสนอุบล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวดวงฤทัย ณ นครพนม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวนิตยา โพธิ์ศรีจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวภณีดา ตั้งสกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา