บุคลากรสาชาวิชาการบัญชี

หัวหน้าสาขา

นางนพวรรณ ศรีสุภาพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางบัวจันทร์ อินธิโส

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางณัฐกฤตา ศรีเมือง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางศิริวรรณ เพชรไพร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวนิภาภัทร แสนอุบล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวดวงฤทัย ณ นครพนม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวนิตยา โพธิ์ศรีจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นางสาวภณีดา ตั้งสกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

นายปิยาภิศักดิ์ติโก เจียรสุคนธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา