คณะผู้บริหาร

ผศ. ดร.อนงค์ รุ่งสุข

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวจิรา หงษามนุษย์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

ผศ.รวิวร ฮงมา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายศักดิ์ชัย ศรีสุข

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นางสาวนัฐธิดา อาสาวัง

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี