คณะผู้บริหาร

ผศ. ดร.อนงค์ รุ่งสุข

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

ผศ.ระวิวร ฮงมา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายศักดิ์ชัย ศรีสุข

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นางนัฐธิดา อาษาวัง

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี