สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อปริญญา ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Aadministration (Management)

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 2 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 48 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 31 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โอกาสทางวิชาชีพ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานในฐานะนักบริหารขององค์การภาคเอกชนและภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว หรือเป็นพื้นฐาน ในการจัดตั้งธุรกิจ ของตนเอง