วันที่ รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
วันที่ 15 พ.ย. 61 - 26 ธ.ค. 61 - ผู้เข้าร่วมอบรมยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม
- -
วันที่ 26 ธ.ค. 61 - ประชุมชี้แจงอบรมโครงการและส่งมอบวัสดุให้โรงเรียน - ห้องประชุมแก้วกาญจนา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
- เฉพาะอาจารย์เข้าร่วม
วันที่ 5 ม.ค. 62 - อบรมรุ่นที่ 1 - ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม - อาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม
วันที่ 16 ก.พ. 62 - อบรมรุ่นที่ 2 - ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม - อาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม

รายชื่อโรงเรียนที่ได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการ

รุ่นที่ 1
1โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
2โรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมวิทยาคาร)
3โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
4โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)
5โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
6โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ
7โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
8โรงเรียนเทศบาล 2 (บำรุงเมือง)
9โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
10โรงเรียนอนุบาลนครพนม
11โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง
12โรงเรียนธารน้ำใจ
13โรงเรียนบ้านนาคอกควาย
14โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร
15โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
16โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี)
17โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
18โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี
19โรงเรียนบ้านนายอ
20โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุง (ราชกิจเจริญ)
21โรงเรียนบ้านผึ้ง
22โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล
23โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
24โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
25โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
26โรงเรียนบ้านสำราญ
27โรงเรียนบ้านนาเชือก
28โรงเรียนบ้านนาเลียง
29โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)
30โรงเรียนบ้านชะโนต

รุ่นที่ 2
1โรงเรียนบ้านภูกระแต
2โรงเรียนบ้านนาเข
3โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี
4โรงเรียนชุมชนนางัว
5โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
6โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
7โรงเรียนบ้านหนองเทา
8โรงเรียนชุมชนประสานมิตร
9โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
10โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
11โรงเรียนบ้านขวางคลีชูชาติ
12โรงเรียนบ้านนานอ
13โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอนาคอยพัฒนา
14โรงเรียนบ้านโพนจาน
15โรงเรียนบ้านโพนก่อ
16โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
17โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
18โรงเรียนบ้านนาทม
19โรงเรียนบ้านหมูม้น
20โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
21โรงเรียนชัยมงคล
22โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
23โรงเรียนบ้านพะทาย
24โรงเรียนบ้านคำนกกก
25โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
26โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
27โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
28โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
29โรงเรียนบ้านกุรุคุ
30โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์

หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบัน พบว่าเด็กไทยมีไอคิวต่ำลงเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการพัฒนาการเด็ก เนื่องจากสังคมปัจจุบันเลี้ยงดูลูกแบบให้เรียนในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว กิจกรรมเด็กส่วนใหญ่จึงหมดไปกันการเรียน เมื่อมีเวลาว่างก็จะให้ความสนใจกับการเล่นเกม ใช้สมาร์ตโฟน ดูทีวี ทำให้เด็กขาดโอกาสการเรียนรู้ทักษะชีวิต ส่งผลให้ศักยภาพการเรียนรู้โดยการคิดวิเคราะห์ของเด็กถดถอยการจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย จึงมีความจำเป็นต้องดึงศักยภาพด้านทักษะการเรียนรู้ของเขาออกมาผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งหลักสูตร Top Science เป็นหลักสูตรการเรียนวิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือทดลงด้วยตัวเองที่ประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลี การลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เด็กเข้าใจหลักการได้อย่างชัดเจน การทดลองเป็นชิ้นงานสามารถนำไปอธิบายให้เพื่อนหรือผู้ปกครองฟังได้ ทำให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียนในการจดจำ โดยการปฏิบัติจากการทดลองจริง การทดลองซ้ำทำให้เกินความสนุกสนานและเข้าใจมากขึ้น เรียนรู้หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ประกอบกับการทดลองที่สอดคล้องกับบทเรียนทำให้เกิดความเข้าใจ เมื่อเข้าใจและสนุกกับการเรียน ก็จะสามารถคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้น สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีมุมมองที่ดีกับการเรียน พร้อมที่จะหาความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมอ นำไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ภายในจังหวัดนครพนม
2.เพื่อยกระดับการศึกษาของนักเรียนประถมศึกษาภายในจังหวัดนครพนม ให้มีทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากชุดทดลองปฏิบัติจริง
3.เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาภายในจังหวัดนครพนม
4.เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
5.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารุ้ ลงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ

    นักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในจังหวัดนครพนม จำนวน 240 คน และครูจำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการร้อยล่ะ 80

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ

    นักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในจังหวัดนครพนม จำนวน 240 คน และครูจำนวน 60 คน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยล่ะ 85 (เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน)

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 167/2 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042587288 ต่อ 1106 เบอร์มือถือ 0903501095 เบอร์แฟกซ์ 042587289