สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อปริญญา ภาษาไทย: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 70 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โอกาสทางวิชาชีพ

สามารถประกอบอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์