2018-05-17 6

ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2561...

Continue reading

2018-05-17 1

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม นิเทศอาสา #1...

Continue reading

2018-05-15 9

โครงการอบรมปฏิบัติธรรม เรื่อง หิริโอตัปปะ หลักธรรมเพื่อประโยชน์ตน...

Continue reading

2018-05-08 16

อบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพ รุ่น...

Continue reading

2018-05-03 18

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560...

Continue reading

2018-05-03 12

นศ. มนพ. พิชิตเงินรางวัลจากเวที Startup Thailand League 2018...

Continue reading

2018-04-17 22

คณะวิทยาการจัดการ ฯ จัดงาน ราตรีแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์ “บุษบาเริงร่า...

Continue reading

2018-04-11 15

การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกันในองค์กร ...

Continue reading


ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561    14
ระเบียบว่าด้วยการเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมพนมพิทยพัฒน์ ของบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2560   59
ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ   74
คำสั่ง 1 ต.ค 59 - 30 มี.ค 61   89
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการ หรือ คณาจารย์ประจำ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการคณาจารย์ประจำคณะฯ   98
ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEIC)   104
การขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559   95
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   93
การลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558   97
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2559    110