2019-06-18 4

โครงการวิพากย์ ระดับคณะฯ...

Continue reading

2019-06-11 9

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ประจำปี...

Continue reading

2019-06-11 7

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร...

Continue reading

2019-05-30 22

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส....

Continue reading

2019-05-28 19

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง...

Continue reading

2019-05-28 14

เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2562...

Continue reading

2019-02-22 27

ประชุมเพื่อเสนอชื่อผู้แทนเข้าคัดเลือกกรรมการ ก.บ.ม. ...

Continue reading

2019-02-04 22

กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 12 ...

Continue reading


คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม    8
ประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีรับตรง โควตาโรงเรียน   258
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   40
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   75
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   147
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถ)   616
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)   100
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   89
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561    145
สรุปโครงการด้านการเรียนการสอน 2560   99