2018-03-16 11

คณะวิทยาการจัดการ ฯ ร่วมกิจกรรม Roadshow : Digital innovation Startup Apprentice

Continue reading

2018-03-16 8

ประชุมวิเคราะห์ SWOT คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading

2018-03-12 22

รับมอบสิ่งของ จากศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการ

Continue reading

2018-03-07 27

สาขาวิชาการจัดการกีฬา ร่วมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ในวันมาฆบูชา

Continue reading

2018-03-02 37

แสดงความยินดีกับผู้รับทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560

Continue reading

2018-03-02 35

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการจิตอาสา

Continue reading

2018-03-02 33

โครงการสังคีตริมโขง เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียนนักศึกษา มนพ.

Continue reading

2018-02-28 35

“สุดยอด” นศ. คณะวิทยาการจัดการฯ มนพ. ทะลุเข้ารอบ 20 ทีม Startup Thailand League ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Continue reading

ระเบียบว่าด้วยการเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมพนมพิทยพัฒน์ ของบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2560    22
ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ    37
คำสั่ง 1 ต.ค 59 - 30 มี.ค 61   56
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการ หรือ คณาจารย์ประจำ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการคณาจารย์ประจำคณะฯ   64
ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEIC)   73
การขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559   64
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   59
การลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558   70
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2559    81
แบบฟอร์ม มคอ.7   79