ติดต่อเรา

สายตรงคณบดี

ที่อยู่


คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 167/2 หมู่ 8
บ้านเนินสะอาด
ตำบลนาราชควาย
อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
48000

โทรศัพท์

042-587-288

080-181-8883

Fax

042-587-289

อีเมล์ผู้ดูแลเว็บ

k4044k@gmail.com