สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)

ชื่อปริญญา ภาษาไทย: นิเทศศาสตร์บัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารไป 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก 57 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โอกาสทางวิชาชีพ

ทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กลุ่มสายงานโฆษณา ในตำแหน่งนักคิดสร้างสรรค์ (Creative) หรือฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์งาน เช่น กราฟฟิกดีไซน์เนอร์อาร์ตไดเรคเตอร์ เป็นต้น กลุ่มงานประสาชาสัมพันธ์ ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์นักข่าว ผู้ประกาศนักวัดรายการวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น และยังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อีกหลากหลาย ด้วยการนำศาสตร์ ทางด้านนิเทศศาสตร์ท่่มุ่งเน้นในการพัฒนาและใช้ความคิดสร้าง สรรค์นั้นไปประยุกต์ใช้